Der er mulighed for at søge legater hos Kalundborg Håndværkerforening efter gældende regler.

Send ansøgning til Kalundborg Håndværkerforening jap.kalundborg@danrevi.dk

Læs om de 2 legater ved at klikke på linksene nedenfor.

Kalundborg Håndværkerforenings Uddannelsesfond

FUNDATS

for
Kalundborg Håndværkerforenings Uddannelsesfond.

§1

Fondens navn er Kalundborg Håndværkerforenings Uddannelsesfond.

Fondens hjemsted er Kalundborg kommune.

§2

Fonden er en sammenlægning af følgende fonde:
– Driftsbestyrer Carl Hansens´s legat
– Kalundborg Kommunes Jubilæumslegat af 1950
– Skorstensfejermester H. Fischer og hustrus legat af 7. januar 1980

§3

Fonden har til formål at yde støtte til videreuddannelse af håndværkere, der har hjemsted eller har haft deres hjemsted i Kalundborg eller stået i lære hos et medlem af Kalundborg Håndværkerforening eller har fået undervisning på Teknisk Skole i Kalundborg.

Uddeling finder først sted efter forud indgivet ansøgning.

§4

Fondens grundkapital andrager kr. 222.168,00 kr, hvilket er den samlede formue ultimo 1991 for de i §2 nævnte fonde.

§5

Fonden ledes af bestyrelsen for Kalundborg Håndværkerforening, som består af 7 medlemmer. Bestyrelsen udpeges i henhold til de til enhver tid gældende love for Kalundborg Håndværkerforening.

Såfremt foreningen fusionerer med en tilsvarende erhvervsforening overgår bestyrelsen af fonden til denne forenings bestyrelse.

Såfremt Håndværkerforeningen ophører overgår bestyrelsen af legatet til Håndværkerrådet.

§6

Fondens midler administreres af et anerkendt forvaltningsinstitut.

Bestyrelsen vælger hvilket forvaltningsinstitut, der efter nærværende vedtægters ikrafttræden skal administrere fondens midler.

Ændring i forvaltningsinstituttet kræver samtykke fra 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Fondens regnskabsår løber fra 1/1-31/12. Første regnskabsår løber fra 1/1- 31/12 1992.

§7

Til som revisor at revidere fondens regnskab i overensstemmelse med fondsloven udpeger bestyrelsen en advokat eller en reg. eller statsaut. revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Valg af ny revisor kræver tilslutning fra 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Revisor udpeges for eet regnskabsår ad gangen.

Udgifterne til udarbejdelse og revision af regnskabet kan efter bestyrelsens bestemmelse afholdes af fonden.

§8

Af årets overskud efter skat foretager bestyrelsen henlæggelse til konsolidering af fondens grundkapital. Henlæggelsen udgør mindst 15% af overskuddet.

Den resterende del af overskuddet anvendes efter bestyrelsens bestemmelse i overensstemmelse med fondens formål eller overføres til dispositionsfond til eventuel senere udlodning efter fondens formål.

§9

Samtidig med fondsmyndighedens godkendelse af denne fond opløses de fonde, som er nævnt i § 2.

Kalundborg Håndværkerforenings Understøttelsesfond

FUNDATS

for
Kalundborg Håndværkerforenings Understøttelsesfond.

§1

Fondens navn er Kalundborg Håndværkerforenings Understøttelsesfond.

Fondens hjemsted er Kalundborg kommune.

§2

Fonden er en sammenlægning af følgende fonde:
– Frode Th. Melchior og hustru Cecilies legat
– Garver Lund og hustrus legat
– N. K. Poulsens legat II
– Høj´s legat
– P. M. Ejlersen´s legat
– Lars Johansen´s legat
– Agnes Olsen´s legat
– Legatet af 8. maj
– Camilla og Emilie Nissen´s legat
– Hagemann-Petersen´s legat og
– Borgerlig Sygekasses legat

§3

Fonden har til formål at yde støtte til værdigt trængende medlemmer af Kalundborg Håndværkerforening, disses enker og/eller samlevere og børn. Endvidere kan fonden subsidiært yde støtte til forbedringer, evt. vedligeholdelse, af de boliger, som Håndværkerforeningen ejer og udlejer til medlemmerne.

Støtte fra fonden kan finde sted uden ansøgning.

§4

Fondens grundkapital andrager kr. 116.578,00 kr. hvilket er den samlede formue ultimo 1991 for de i §2 nævnte fonde.

§5

Fonden ledes af den til enhver tid værende bestyrelse for Kalundborg Håndværkerforening.

Såfremt Håndværkerforeningen ophøre med at bestå enten i form af en sammenlægning med en anden lignende forening eller ved likvidation, fastsættes der efter aftale med fondsmyndigheden regler for udpegning af bestyrelsen.

§6

Fondens midler administreres af et anerkendt forvaltningsinstitut.

Bestyrelsen vælger, hviket forvaltningsinstitut der efter nærværende vedtægters ikrafttræden skal administrere fondens midler.

Ændring i valg af forvaltningsinstitut kræver samtykke fra 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Fondens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december 1992.

§7

Af årets overskud efter skat foretager bestyrelsen henlæggelse til konsolidering af fondens grundkapital. Henlæggelsen skal udgøre mindst 15% af overskuddet.

Den resterende del af overskuddet anvendes efter bestyrelsens bestemmelse i overensstemmelse med fondens formål eller overføres til dispositionsfond til eventuel senere udlodning efter fondens formål.

§8

Til som revisor at revidere fondens regnskab i overensstemmelse med fondsloven udpeger bestyrelsen en advokat eller en statsaut. eller registreret revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Valg af ny revisor kræver tilslutning fra 2/3 af bestyrelsens medlemmer

Revisor udpeges for eet regnskabsår ad gangen.

Udgifterne til udarbejdelse og revision af regnskabet kan efter bestyrelsens bestemmelse afholdes af fonden.

§9

Samtidig med fondsmyndighedens godkendelse af denne fond opløses de fonde , som er nævnt i §2.